Liên kết website

 

Số lượt truy cập
38073123
Đoàn Thanh niên
Giáo dục đoàn viên, thanh niên và xây dựng Đoàn thông qua các hoạt động phong trào là cốt lõi mọi hoạt động của Đoàn Lực lượng TNXP

       Đại thắng mùa xuân năm 1975 đem lại thắng lợi trọn vẹn, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, nhưng đồng thời, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đứng trước hàng loạt vấn đề vô cùng phức tạp cần giải quyết. Dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, mà trực tiếp là chú Sáu Dân – Võ Văn Kiệt, Bí thư Thành ủy chủ trương thành lập Lực lượng TNXP, mà nòng cốt là đoàn viên, thanh niên Thành phố. Với khát vọng cháy bỏng là góp phần xây dựng lại quê hương sau chiến tranh, họ đã lên đường thực hiện các nhiệm vụ khó khăn, gian khổ; sẵn sàng ra chiến trường để bảo vệ biên cương và bình yên của nhân dân. Ngày nay, với các nhiệm vụ được giao như: giữ gìn trật tự giao thông, bảo vệ khách du lịch, giữ rừng phòng hộ Cần Giờ; tham gia các chương trình bình ổn giá, quản lý, giáo dục học viên cai nghiện ma túy… tuổi trẻ TNXP đã góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đồng chí Võ Văn Lượng, Bí thư Đoàn Lực lượng TNXP
       Từ ngày thành lập đến nay, Đoàn Lực lượng TNXP luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Lực lượng và được Ban Chỉ huy Lực lượng tạo điều kiện để triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội. Văn kiện Đại hội Đảng bộ Lực lượng TNXP lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010 – 2015 nêu rõ: “Nâng cao chất lượng hoạt động và đa dạng hóa nội dung sinh hoạt chi đoàn; qui hoạch và đào tạo nguồn cán bộ Đoàn kế thừa…”. Đây là một điều kiện thuận lợi cho định hướng tổ chức các hoạt động của Đoàn trong thời gian tới. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên có trình độ chuyên môn, nhận thức chính trị tốt; được đào tạo, rèn luyện trong môi trường làm việc tập thể có tính đoàn kết, tinh thần đồng đội cao. Tuy nhiên, do đặc thù công việc của các đơn vị trực thuộc Lực lượng TNXP nên hoạt động của Đoàn cũng gặp những khó khăn nhất định, như: tuổi đoàn bình quân tại các đơn vị sự nghiệp cao; đơn vị đóng quân xa thành phố, việc tiếp cận thông tin không được thuận lợi; Đoàn cơ sở Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích TNXP mặc dù có đoàn số nhiều, nhưng thường xuyên có sự biến động và khó tập trung, đa số thanh niên có trình độ chuyên môn hạn chế với hơn 85% chưa được đào tạo chính quy, trong đó chủ yếu là lao động phổ thông; đa số cán bộ Đoàn tại các đơn vị chưa được đào tạo kỹ năng bài bản nên trong tổ chức các phong trào thanh niên, nghiệp vụ công tác Đoàn còn hạn chế; cán bộ Đoàn chủ yếu là kiêm nhiệm.
 
       Từ những thuận lợi và khó khăn trên, có thể thấy, việc tổ chức thực hiện công tác Đoàn tại các đơn vị trực thuộc Lực lượng TNXP hiện nay cần tập trung vào 2 nội dung chủ yếu, đó là: công tác giáo dục thanh niên về lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống và công tác xây dựng Đoàn thông qua hoạt động phong trào thanh niên.
 
       Đối với công tác giáo dục, Nghị quyết số 25, Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khoá X) khẳng định rõ quan điểm chỉ đạo của Đảng ta đối với công tác thanh niên trong tình hình mới hiện nay của đất nước là: “Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hoá, ý thức công dân để hình thành thế hệ thanh niên có phẩm chất tốt đẹp, có khí phách và quyết tâm hành động thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá”. Giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục giá trị văn hóa dân tộc cho thanh niên, suy cho cùng chính là thực hiện chiến lược con người, xây dựng con người mới với những phẩm chất mới nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước. Như vậy, vừa có thể tiến lên vì một xã hội văn minh hiện đại, vừa giữ gìn các giá trị văn hóa dân tộc, tạo lập con đường phát triển ổn định và bền vững cho đất nước trong thế kỷ mới. Tuy nhiên, những thay đổi về kinh tế, văn hóa, xã hội ở nước ta trong những năm qua, nhất là quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường mở cửa hội nhập quốc tế, đã tạo nên những biến động mạnh mẽ trong đời sống tinh thần của thế hệ trẻ. Những mặt trái của nền kinh tế thị trường đã có ảnh hưởng tiêu cực đến một bộ phận thanh niên. Do đặc điểm tâm lý lứa tuổi, thanh niên rất nhạy cảm với cái mới, chịu ảnh hưởng to lớn của những tác động từ bên ngoài, vì vậy công tác giáo dục đạo đức, lối sống là quan trọng và cần thiết nhằm rèn luyện cho thanh niên có nhận thức, bản  lĩnh đủ để “đề kháng” với các mặc tiêu cực của đời sống xã hội.
 
       Việc giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên trong Lực lượng TNXP phải được triển khai thực hiện đồng bộ dưới nhiều phương thức đa dạng và phong phú thông qua các hoạt động như: triển khai học tập các bài lý luận chính trị cơ bản, học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng; tổ chức các sinh hoạt truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên; các phong trào thi đua yêu nước của đơn vị và các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ do Đoàn Lực lượng phát động, đặc biệt là phong trào “Tuổi trẻ TNXP học tập và làm theo lời Bác”. Trong thời gian qua Đoàn Lực lượng TNXP cũng đã tổ chức thường xuyên và duy trì liên tục các hoạt động giáo dục truyền thống và đạo đức lối sống cho thanh niên như: duy trì việc nhận chăm sóc và phụng dưỡng mẹ VNAH, mẹ liệt sĩ; gia đình thương binh liệt sĩ TNXP; các hội thi tìm hiểu về truyền thống dân tộc, hành trình về địa chỉ đỏ, hội trại, kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Với những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Đoàn Lực lượng, Ban chấp hành các cơ sở Đoàn cần tiếp tục phát huy, duy trì và tìm tòi những mô hình mới, hay; đồng thời, thường xuyên bám sát chủ trương, sự chỉ đạo Thành Đoàn, Ban thường vụ Đảng ủy Lực lượng và chủ trương về giáo dục truyền thống TNXP của Ban Chỉ huy Lực lượng để cụ thể hóa và thực hiện tốt hơn nữa các nội dung mà công tác giáo dục đề ra.
 
       Đối với công tác xây dựng Đoàn, Luật Thanh niên năm 2005 xác định “Thanh niên ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát huy nguồn lực con người”, vì vậy, việc xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh cũng là một phần trong phát triển con người, phát triển tổ chức để đào tạo thanh niên có đủ kỹ năng, bản lĩnh, nhận thức và chuyên môn trong công tác, trong hoạt động đoàn thể.
 
       Qua đó, giải pháp xây dựng tổ chức Đoàn thông qua các hoạt động phong trào thanh niên trong các đơn vị sự nghiệp cần tổ chức các hoạt động phong phú, phù hợp với lứa tuổi, hoàn cảnh, điều kiện của đơn vị, gắn với nhiệm vụ chính trị xã hội và điều kiện tham gia của mỗi đoàn viên; tập trung vào việc tổ chức các hội thi kiến thức chuyên môn, kiến thức gia đình, tìm hiểu nghị quyết, phong trào “kế hoạch nhỏ”… Trong khối doanh nghiệp, dịch vụ cần tổ chức nhiều phong trào, đặc biệt các hoạt động có tính chất trẻ trung, các sân chơi năng khiếu để đoàn viên, thanh niên có điều kiện, cơ hội phát huy, đóng góp vào phong trào chung của đơn vị; qua đó phát hiện và đào tạo, quy hoạch cán bộ Đoàn; tổ chức thành các câu lạc bộ sở thích, năng khiếu để tập hợp thanh niên sinh hoạt, kết hợp các nội dung học tập nghiệp vụ là lồng ghép các nội dung giáo dục lý tưởng, kỹ năng sống, chương trình giao lưu cho đoàn viên thanh niên.
 
       Trong mỗi điều kiện, hoàn cảnh khác nhau, tuổi trẻ Lực lượng TNXP thành phố luôn ra sức thi đua, phấn đấu vì sự phát triển của Lực lượng TNXP và nhiệm vụ của Đoàn, làm rạng ngời đơn vị 2 lần được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động”, xứng đáng với truyền thống “xung kích, sáng tạo, năng động, vượt khó, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ” do Đảng bộ và nhân dân thành phố giao cho.
 
Võ Văn Lượng
(Bí thư Đoàn Lực lượng TNXP)

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn