Liên kết website

 

Số lượt truy cập
31479063
Thanh niên xung phong học tập và làm theo lời bác
Tổ chức làm điểm thực hiện về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

          Nhằm giúp các cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động nhận thức đúng trách nhiệm được phân công, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, ngày 15.11.2011, Đảng ủy Lực lượng TNXP ban hành hướng dẫn tổ chức thực hiện nội dung làm điểm về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, đơn vị được chọn làm điểm sẽ thực hiện các nội dung:

          1. Tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản cấp trên đến cán bộ, đảng viên trong chi bộ trực thuộc, gồm: Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kế hoạch 13-KH/TU của Thành ủy về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kế hoạch 23-KH/ĐU của Đảng ủy Lực lượng TNXP về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kế hoạch 24-KH/ĐU của Đảng ủy Lực lượng TNXP về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cuối năm 2011; công văn số 117-CV/ĐU của Đảng ủy Lực lượng TNXP về kể chuyện về tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh và các điển hình tiên tiến trong chào cờ đầu tuần.
 
          2. Phổ biến, quán triệt tiêu chí 02-QĐ/ĐU của Đảng ủy Lực lượng TNXP về quy định tiêu chí rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, viên chức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cụ thể hóa các tiêu chí nêu trên cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm cán bộ, đảng viên. Cụ thể hóa các tiêu chí nêu trên cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm cán bộ, đảng viên, viên chức trong đơn vị.
 
          3. Tổ chức hoạt động tuyên truyền, cổ động: treo khẩu hiệu, pa-nô, áp phích, chiếu phim,  tổ chức hoạt động văn – thể - mỹ trong đơn vị.
 
          4. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện nội dung sinh hoạt chuyên đề theo kế hoạch 24-KH/ĐU ngày 09.9.2011 của Đảng ủy Lực lượng TNXP.
 
          5. Phân công Đảng ủy viên kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhắc nhở các chi bộ trực thuộc thực hiện các nội dung đã đề ra. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở phải phát huy vai trò kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
          6. Cuối tháng 12.2011, tiến hành sơ kết việc thực hiện làm điểm; nêu bật được những mặt mạnh, mặt hạn chế, chỉ ra được nguyên nhân, nhất là nguyên nhân hạn chế và đề ra biện pháp khắc phục để nâng cao hiệu quả của  việc “tích cực học tập, nỗ lực làm theo” trong thời gian tới.
 
          Ban Tuyên giáo Đảng ủy được Ban Thường vụ Đảng ủy Lực lượng TNXP phân công hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cấp ủy cơ sở đảng làm điểm xâyd ựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo hướng dẫn; theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.
 
          Đối với cấp ủy cơ sở đảng làm điểm, cần xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, quán triệt kỹ và thực hiện nội dung của Hướng dẫn trong toàn đảng bộ; sơ kết việc thực hiện điểm và báo cáo thực hiện về Ban Thường vụ Đảng ủy Lực lượng TNXP theo quy định.
 
                                                                   Ban Tuyên giáo Đảng ủy

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                         ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn