Liên kết website

 

Số lượt truy cập
31484267
Thanh niên xung phong học tập và làm theo lời bác
Cần tiếp tục nhân rộng gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hơn nữa.

       Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng công tác phát hiện, tuyên truyền, giáo dục và nhân rộng các điển hình tiên tiến nhằm tạo nên phong trào hành động cách mạng trong toàn xã hội. Theo tư tưởng của Người, phát hiện, tuyên truyền, giáo dục, nêu gương các điển hình, các nhân tố mới là phương thức rất quan trọng để làm cho các gương tốt ngày càng lan tỏa trở thành phổ biến, cái xấu sẽ bị đẩy lùi, “ làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi, đó là thái độ của người cách mạng…”. Bác Hồ  còn nói: “Những gương người tốt, làm việc tốt muôn hình muôn vẻ là vật liệu quý để các chú xây dựng con người. Lấy gương tốt trong quần chúng nhân dân và cán bộ, đảng viên để giáo dục lẫn nhau là một phương pháp lấy quần chúng giáo dục quần chúng rất sinh động và có sức thuyết phục rất lớn. Đó cũng là cách thực hành đường lối quần chúng trong công tác giáo dục”(1). Người còn căn dặn “Lấy gương người tốt, việc tốt có thật trong nhân dân và cán bộ, đảng viên ta mà giáo dục lẫn nhau, đó chính là một cách tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lê nin thiết thực nhất.” và “ Một người phải biết học nhiều người…Cũng như vào vườn hoa, cần cho mọi người thấy nhiều loại hoa đẹp. Ta xây dựng con người cũng phải có ý định rõ ràng như nhà kiến trúc.” Những gương người tốt làm việc tốt muôn hình muôn vẻ là vật liệu quý để chúng ta xây dựng con người.

       Khen thưởng cá nhân xuất sắc trong kể chuyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

       Nhận thức đúng đắn tư tưởng “lấy gương tốt trong quần chúng nhân dân và cán bộ, đảng viên để giáo dục lẫn nhau là một phương pháp lấy quần chúng giáo dục quần chúng rất sinh động và có sức thuyết phục rất lớn”, hơn 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng với việc tiến hành khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, các cơ sở đảng thuộc đảng bộ Lực lượng TNXP đã có nhiều nỗ lực trong việc nhân rộng gương điển hình để những tấm gương đó trở thành những bông hoa đẹp góp phần “ nhân cái đẹp, dẹp cái xấu; lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực” tạo ra những chuyển biến bước đầu quan trọng trong việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đơn vị. Từ thực tiễn hoạt động, trong đảng bộ Lực lượng TNXP đã xuất hiện những cách làm hay, sáng tạo, những mô hình mới, những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cấp ủy các cơ sở trực thuộc đã lựa chọn, biểu dương 17 tập thể, 69 cá nhân tại đơn vị, đề nghị Đảng ủy Lực lượng TNXP biểu dương 12 tập thể, 20 cá nhân; Đảng ủy Lực lượng TNXP đã lực chọn đề nghị Thành phố xem xét biểu dương 1 tập thể và 2 cá nhân. Trong dịp kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cấp củy cơ sở đảng đã biểu dương 18 tập thể, 45 cá nhân; Đảng ủy Lực lượng TNXP biểu dương 14 tập thể, 24 cá nhân và đề nghị Thành phố biểu dương 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các tập thể và cá nhân này là những bằng chứng sống động nhất của việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được bình chọn, tôn vinh đã có sức lan tỏa rộng rãi trong Đảng bộ Lực lượng TNXP. Những gương tập thể, cá nhân điển hình xuất hiện ngày càng nhiều ở tất cả các lĩnh vực của các đơn vị TNXP hoạt động đã phản ánh tính đa dạng, phong phú của những tấm gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
       Có thể thấy rằng, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Lực lượng TNXP đã và đang trở thành nền nếp, thường xuyên, sâu rộng. Những tấm gương điển hình phản ánh cách làm hay, năng động, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị đã tạo nên sự hào hứng, sôi nổi trong từng đơn vị.
 Tuy nhiên việc nhân rộng gương điển hình tiêu biển trong các đơn vị trực thuộc Lực lượng TNXP vẫn còn  lúng túng. Một số đơn vị chưa thật sự quan tâm đúng mức đến việc nhân rộng điển hình; việc lựa chọn tập thể, cá nhân điển hình chưa có nhiều gương mặt nổi trội, nên tác dụng tuyên truyền chưa cao. Công tác tuyên truyền, cổ động về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các đơn vị chưa thường xuyên; nội dung, hình thức tuyên truyền còn đơn điệu.
 Khen thưởng cán bộ, viên chức học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
      
       Vậy muốn làm cho những tấm gương ấy trở thành hoa mùa xuân trong môi trường TNXP, chúng ta phải thường xuyên nhân rộng các tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đơn vị. Để các gương điển hình ấy ngày càng được nhân rộng, thường xuyên, liên tục và mọi người trong đơn vị hướng ứng học tập, làm theo, xin đề xuất mấy điểm như sau:
 
       Một là, cấp ủy các cấp cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn và quan tâm đến việc phát hiện, biểu gương và tuyên truyền nhân rộng gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, có phân công theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thường xuyên công việc này. Phải coi đây vừa là trách nhiệm, vừa là công việc hàng ngày, vừa là biện pháp tích cực tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị.
 
       Hai là, cần phải tiếp tục tổ chức cho các bộ phận (tổ, đội, phòng, ban) trong đơn vị học tập những tấm gương tiêu biểu từ thực tiễn. Để việc học tập và làm theo Bác Hồ đã trở thành nền nếp thường xuyên và là phong trào sôi nổi trong đơn vị; nhân rộng những gương điển hình tiêu biểu để khuyến khích, động viên, cổ vũ, giáo dục, thúc đẩy mọi người “tích cực học tập” và “nỗ lực làm theo” tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó tạo ra ý thức tự giác, tự tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động, làm cho việc “tích cực học tập và nỗ làm theo” đi vào chiều sâu. Trước mắt là làm cho nội dung chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” trở thành hiện thực trong mọi sinh hoạt, công tác của cán bộ, đảng viên, viên chức tại đơn vị.
 
       Ba là, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc nêu gương về rèn luyện tư tưởng, chính trị; về đạo đức, lối sống, tác phong; về tự phê bình và phê bình; về xây dựng mối quan hệ với nhân dân; về trách nhiệm trong công tác; về ý thức tổ chức kỷ luật; về đoàn kết nội bộ, về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm chính là việc rất quan trọng để người lao động lấy đó làm gương để noi theo. Phong cách nêu gương phải thể hiện trên các mối quan hệ với mình, với người và với việc. Phải luôn tự mình tu dưỡng rèn luyện, tự sửa mình để làm gương cho mọi người noi theo.
 
       Bốn là, tăng cường chủ động phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương người tốt, việc tốt bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; thường xuyên nhân rộng những tấm gương điển hình tiêu biểu của cán bộ, đảng viên về đạo đức, lối sống, về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm góp phần “nhân cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, từng bước xây dựng nền tảng tinh thần xã hội thấm đẫm cốt cách con người Việt Nam trong quá trình xây dựng đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh.
 
       Năm là, thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình, làm cho các gương điển hình thật sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong từng tổ, đội, bộ phận của đơn vị, đồng thời phải chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt, làm ẩu, làm hình thức để góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh.
 

                                                                                        Ngô Long Xuân

       

 

       

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                         ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn