Liên kết website

 

Số lượt truy cập
33091681
hoạt động đoàn thể
Kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng năm 2010

1- Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng:

Hướng dẫn và chỉ đạo các cơ sở Đảng trực thuộc tuyên truyền và tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng (3.2.1930 - 3.2.2010) và các ngày lễ trong năm; truyên truyền về kết quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Lực lượng TNXP lần thứ IX, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX; duy trì phát hành Bản tin TNXP hàng tháng; tổng kết công tác tuyên giáo năm 2010 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2011.

Cấp ủy các cơ sở Đảng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày lễ, kỷ niệm theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Lực lượng TNXP; định kỳ duy trì thực hiện tiếp xúc, đối thoại của lãnh đạo đơn vị với người lao động và học viên, nhất là trong đợt sắp xếp lại các trường cai nghiện trực thuộc; thực hiện hoàn tất việc tổ chức hội nghị cán bộ - đảng viên quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Lực lượng TNXP thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015.

2- Về công tác tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên:

a- Công tác tổ chức cơ sở đảng :

Toàn Đảng bộ Lực lượng TNXP hiện có 09 cơ sở Đảng, trong đó có 05 Đảng bộ cơ sở và 04 Chi bộ cơ sở trực thuộc. Các cơ sở đảng trực thuộc đều xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Cấp uỷ sau đại hội nhiệm kỳ 2010 -2015.

Kết quả phân tích chất lượng cơ sở Đảng năm 2009, có 80% cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh; 13,3% hoàn thành tốt nhiệm vụ; 6,67% hoàn thành nhiệm vụ; không có cơ sở Đảng yếu kém. Đã tổng kết 5 năm công tác xây dựng cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, khen thưởng cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2009, hướng dẫn thực hiện phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2010. Trong năm, qua kiểm tra hoạt động, giám sát sinh hoạt chi bộ theo chỉ thị 10-CT/TW trong toàn Đảng bộ Lực lượng TNXP, chi bộ đã sinh hoạt có nền nếp, đảm bảo các nội dung theo quy định, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ từ 95% trở lên; công tác hành chính của các Cấp uỷ được thực hiện theo quy định .

b- Công tác đảng viên:

Đảng số hiện có là 441 người, trong đó có 114 nữ và 41 dự bị. Qua phân tích chất lượng đảng viên 2009, có 99,77% đảng viên đủ tư cách và 0,23% đảng viên có vi phạm tư cách .

Tổng kết công tác kết nạp đảng viên năm 2009, khen thưởng đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền (2007-2009) và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác kết nạp đảng viên năm 2010; đã kết nạp 35 đảng viên mới, đạt 116,66% chỉ tiêu nghị quyết năm 2010, 100% cơ sở đảng có kết nạp đảng viên mới; tổ chức phát 41 thẻ đảng viên đợt 3/2 và 19/5, 2/9, 7/11; tổ chức trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 02 đảng viên; hướng dẫn thực hiện phân tích chất lượng đảng viên năm 2010.

3- Công tác cán bộ:

Đã tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo Lực lượng TNXP năm 2009. Kết quả đánh giá cán bộ đương chức năm 2009 có 94,94% cán bộ loại 1 và 5,06% cán bộ loại 2, qui hoạch cán bộ dự bị 2010 – 2011 đạt 0,86 chức danh cán bộ dự bị cho 01 chức danh cán bộ đương chức.

 
 Đồng chí Lê Tấn Hùng , Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP đang chỉ đạo tại buổi họp cán bộ chủ chốt năm 2010


4- Công tác giám sát, kiểm tra:

Hướng dẫn và tổ chức hoàn tất kiểm tra hoạt động 6 tháng đầu năm của 13 cơ sở đảng và cả năm 2010 của 09 cơ sở đảng trực thuộc.

UBKT Đảng ủy Lực lượng TNXP tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2009, triển khai và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2010. UBKT Đảng ủy Lực lượng TNXP đã phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy Lực lượng TNXP thẩm tra tư cách đại biểu phục vụ công tác nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Lực lượng TNXP lần thứ IX và Đại hội các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2010 – 2015.

5- Thực hiện qui chế dân chủ cơ sở:

Tổng kết thực hiện qui chế dân chủ cơ sở năm 2009 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện qui chế dân chủ cơ sở năm 2010 (100% cơ sở Đảng trực thuộc đều có xây dựng chương trình công tác thực hiện dân chủ cơ sở năm 2010); chỉ đạo các cơ sở Đảng phổ biến, quán triệt kết luận số 65-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) về xây dựng và thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở, tiếp tục thực hiện dân chủ cơ sở gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện cải cách hành chính, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và xây dựng nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị; điều chỉnh, bổ sung thang điểm thi đua thực hiện qui chế dân chủ cơ sở năm 2010.

Đồng chí Nguyễn Văn Huệ, Bí thư Đảng ủy cơ quan chủ trì tại buổi sinh hoạt Đảng bộ Cơ quan Lực lượng năm 2010


6- Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí:

Các cơ sở Đảng tiếp tục thực hiện các nội dung chương trình hành động của đơn vị thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí như tiếp tục lãnh đạo thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nhiên liệu, điện, nước, văn phòng phẩm và chi phí quản lý; trong tổ chức Tết Canh Dần 2010 đảm bảo “ An toàn- tiết kiệm- vui tươi- lành mạnh”.

7- Thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:

Ban Thường vụ Đảng ủy Lực lượng TNXP triển khai chương trình thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010, tổ chức học tập, nghiên cứu trong toàn Đảng bộ chủ đề năm 2010 về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” gắn với công tác tổ chức và tiến hành Đại hội Đảng các cấp; hướng dẫn các cơ sở Đảng sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng chính trị gắn với chủ đề cuộc vận động năm 2010 gồm diễn văn của Tổng Bí thư nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng; các bài viết của đồng chí Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư về giữ vững và phát huy bản chất cách mạng của Đảng trong tình hình mới; đồng chí Lê Khả Phiêu về Đảng Cộng sản Việt Nam tám mươi xuân và đồng chí Đỗ Mười về vai trò và năng lực lãnh đạo của Đảng. Tổ chức hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động trong Đảng bộ, tuyên dương, khen thưởng 04 tập thể, 13 cá nhân và đề nghị Ban Chỉ đạo cuộc vận động Thành ủy tuyên dương, khen thưởng 01 tập thể, 02 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Cấp ủy các cơ sở Đảng đã xây dựng chương trình hành động thực hiện chủ đề năm 2010, cán bộ - viên chức viết bảng đăng ký phấn đấu rèn luyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

8/- Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp:

a- Đại hội đại biểu Đảng bộ LL.TNXP lần IX:

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Lực lượng TNXP thành phố lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010-2015), từ ngày 05 đến ngày 06.8.2010; báo cáo kết quả tổ chức Đại hội Đảng bộ đại biểu Đảng bộ Lực lượng TNXP lần thứ IX cho Thành ủy theo qui định; đề nghị và được Ban Thường vụ Thành ủy ban hành quyết định chuẩn y Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Lực lượng TNXP nhiệm kỳ 2010-2015.

b- Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2010 - 2015:

Chỉ đạo, kiểm tra việc chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2010 - 2015; đã có 13/13 cơ sở Đảng (gồm 03 Đảng bộ và 10 Chi bộ cơ sở) tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2010 - 2015 và bầu đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ LL.TNXP lần thứ IX, tổ chức tốt Đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư và Phó Bí thư Đảng bộ cơ sở Cơ quan Lực lượng TNXP nhiệm kỳ 2010 – 2015.

9/- Các hoạt động khác:

 Tiếp tục triển khai các hoạt động chuẩn bị cho kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Lực lượng TNXP như biên soạn Lịch sử Thanh niên xung phong thành phố giai đoạn 1976 – 2010, tổ chức vận động sáng tác văn hoá - nghệ thuật, chuẩn bị tái bản các ấn phẩm văn hóa về TNXP thành phố.

10- Công tác vận động quần chúng:

Công tác vận động quần chúng tiếp tục được Ban Thường vụ Đảng ủy Lực lượng TNXP tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; lãnh đạo Ban thường vụ 2 Đoàn thể Lực lượng TNXP và cấp ủy cơ sở Đảng trực thuộc triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác năm 2010 về thực hiện nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ công tác vận động quần chúng giai đoạn 2006-2010 và công tác thanh niên giai đoạn 2008-2010 của Đảng ủy Lực lượng TNXP; vận động quần chúng tiếp tục tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hiện qui chế dân chủ cơ sở, về thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; cuộc vận động “Năm 2010- Năm xây dựng nếp sống văn minh- mỹ quan đô thị”; vận động các Sở, ban ngành, tổ chức đoàn thể Thành phố, quận, huyện Thành phố,.. đóng góp chăm lo Tết Canh Dần 2010 cho cán bộ, viên chức, người lao động, học viên và người sau cai tại các đơn vị sự nghiệp; chỉ đạo các đơn vị tiếp tục duy trì tổ chức tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, viên chức, người lao động, học viên, người sau cai nghiện nắm diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng để có biện pháp giải quyết kịp thời, nhất là tình hình tư tưởng cán bộ, viên chức tại các đơn vị sự nghiệp triển khai thực hiện quyết định của Thành phố về sắp xếp lại các Trường, Trung tâm cai nghiện .

                                                  Văn phòng Đảng ủy Lực lượng TNXP

                  

                        

                                                    

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn