Liên kết website

 

Số lượt truy cập
38042479
Đại hội Đảng các cấp lần thứ XIII
Góp ý giải pháp phát triển đất nước trong tình hình mới

 Các đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp góp ý của các đại biểu đối với dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

       Chiều 16/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã nghe Đoàn thư ký Đại hội trình bày báo cáo góp ý của các đại biểu đối với dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, các góp ý tập trung vào nhiệm vụ, giải pháp phát triển đất nước trong tình hình mới; cũng như đề xuất Trung ương tăng cường phân cấp quản lý, tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TPHCM.
       Tăng cường phân cấp quản lý cho TPHCM
       Trong nội dung góp ý cho báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, có ý kiến cho rằng, quá trình triển khai thực hiện nghị quyết đạt kết quả rất tốt. Trong thực tiễn, chủ trương, đường lối đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; tuy nhiên, có lúc, có nơi, có bộ - ngành, quá trình cụ thể hóa vẫn còn nhiều bất cập. Do đó, bên cạnh các bài học về sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng cần rút ra kinh nghiệm trong năng lực tham mưu của các bộ - ngành để cụ thể hóa các chủ trương này. Ngoài ra, cần lưu ý đến vấn đề lợi dụng chính sách để tham nhũng.
       Đồng thời, một số ý kiến cho rằng, trong nhiệm kỳ vừa qua, Trung ương đã thể hiện sự quan tâm để tạo ra những cơ chế trong quá trình điều hành, lãnh đạo của TPHCM. Tuy nhiên, có rất nhiều cơ chế cho sự phát triển chung của TP vẫn chưa đáp ứng vì có những vấn đề không thuộc phạm vi thẩm quyền của TP mà phải tranh thủ sự quan tâm của bộ - ngành Trung ương, tạo điều kiện để TP có thể bứt phá mạnh hơn.
       Về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh, bền vững, có ý kiến đề nghị tập trung hỗ trợ các ngành công nghiệp nặng, xuất khẩu, đối với thị trường trong nước ưu tiên hỗ trợ cho doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ về chính sách, vốn, góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Cũng như cần quan tâm định hướng cụ thể về chiến lược phát triển kinh tế vùng, nhất là miền Đông Nam Bộ. Mặt khác, có ý kiến đề xuất cần nêu rõ tiềm lực của đất nước để có sự đầu tư đúng, phù hợp với từng vùng miền, tránh lãng phí trong đầu tư; đề nghị nâng cao tính tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập.
       Một số ý kiến cho rằng, chủ trương phát triển kinh tế biển là một phần của phát triển nền kinh tế quốc gia. Do đó, cần quan tâm hỗ trợ các hoạt động của ngư dân, căn cứ hậu cần để phục vụ cho các hoạt động kinh tế biển. Quan tâm quảng bá hình ảnh biển, đảo Việt Nam ra thế giới, góp phần giáo dục tinh thần yêu nước của người dân về ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.
       Về hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có ý kiến đề nghị cần có một đầu mối để các cơ quan khi tham mưu cho Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, tránh chồng chéo, khó thực hiện; đồng thời cần tăng cường đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật để giúp các địa phương kết nối vùng (phát triển kinh tế, du lịch,...). Cũng như kiến nghị Trung ương sớm chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các quy hoạch đã được phê duyệt để các địa phương có điều kiện phát triển; tăng cường phân cấp quản lý cho TPHCM.
Thay mặt Đoàn thư ký Đại hội, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Trần Thế Thuận trình bày báo cáo tổng hợp góp ý của các đại biểu đối với dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
       Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người, có ý kiến đề nghị quan tâm hơn nữa công tác giáo dục và đào tạo, đặc biệt ở cấp mầm non và tiểu học (đây là cấp giáo dục, hình thành nhân cách cho trẻ); cần đề ra những giải pháp cải cách chương trình giáo dục, trong đó có nội dung về đổi mới sách giáo khoa cần đảm bảo các yếu tố giáo dục con người toàn diện về văn - thể - mỹ phù hợp yêu cầu xây dựng con người Việt Nam trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong các trường cao đẳng, đại học để đáp ứng yêu cầu thực tiễn của xã hội.
Đồng thời, thúc đẩy phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao cần có các chính sách cụ thể. Quan tâm xây dựng và triển khai thực hiện miễn học phí đối với các bậc học phổ thông trong hệ thống trường công lập có lộ trình cụ thể, phù hợp. Mặt khác, có chính sách thu hút nhân tài, hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời; chính sách thu hút nguồn nhân lực, nhất là tạo điều kiện thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ cho tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước.
       Về thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học và công nghệ, có ý kiến đề nghị cần cụ thể hóa các chính sách, cơ chế, quy định pháp luật về chuyển giao công nghệ; đổi mới tư duy, cơ chế tài chính trong khoa học công nghệ theo thông lệ của thế giới. Hoàn thiện các quy định pháp luật về lĩnh vực khoa học công nghệ, nhất là trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ.
       Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng
       Trong phần góp ý về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, có ý kiến đề nghị quan tâm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền để chủ trương, đường lối của Đảng được chuyển tải nhanh chóng và đầy đủ đến Nhân dân tạo sự đồng thuận trong thực hiện. Công tác đoàn thể cần đi sâu vào chất lượng và giảm hành chính hóa. Trung ương cần ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, hình thức hoạt động phù hợp cho các tổ chức đảng trong DN ngoài khu vực nhà nước.
       Đồng thời, có ý kiến nhận định việc thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí cần thêm một số giải pháp chặt chẽ; cơ quan chuyên môn chuyên trách kiểm tra, giám sát và xử lý phải thực sự công tâm, minh bạch, nghiêm minh; quy định về kiểm toán phải rõ ràng, tránh chồng chéo, cần phát huy vai trò giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là quần chúng nhân dân; khi phát hiện sai phạm cần xử lý nghiêm để tạo lòng tin trong Nhân dân.
Toàn cảnh buổi làm việc thông qua báo cáo tổng hợp góp ý của các đại biểu đối với dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.
 
       Đề nghị tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách của Trung ương cho TP
       Nhiều ý kiến đại biểu đề nghị cần có mục tiêu, chỉ tiêu đối với việc xây dựng, phát triển lĩnh vực kinh tế số. Cũng như có cơ chế phù hợp, cụ thể về một số loại hình dịch vụ công. Quan tâm xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia trong thời gian tới. Tập trung hỗ trợ các ngành công nghiệp nặng, xuất khẩu và có giải pháp về khoa học kỹ thuật; ưu tiên hỗ trợ về chính sách, tín dụng cho các DN vừa và nhỏ. Quan tâm củng cố vai trò của DN nhà nước. Tạo sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân từ việc cổ phần hóa, góp phần hoàn thiện cơ chế thị trường.
       Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách của Trung ương cho TP để đảm bảo nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị. Ngoài ra, có ý kiến cho rằng, việc phát triển khoa học công nghệ cần triển khai đồng bộ trên cơ sở dữ liệu dùng chung trên nhiều lĩnh vực, tránh lãng phí xây dựng cơ sở dữ liệu riêng từng ngành.
Nhóm PV
https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/gop-y-giai-phap-phat-trien-dat-nuoc-trong-tinh-hinh-moi-1491870683

 

 
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn