Liên kết website

 

Số lượt truy cập
38040315
Đảng bộ Lực lượng TNXP
Từ Đại hội đến Đại hội (kỳ 4)

Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Lao động Việt Nam lần thứ IV
Đaị hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra tại Hội trường Ba Đình – Thủ đô Hà Nội, từ ngày 14 đến ngày 20.12.1976. Về dự Đại hội có 1008 đại biểu thay mặt cho 1,5 triệu đảng viên trong cả nước.

Đại hội đã nghe đồng chí Tôn Đức Thắng đọc diễn văn khai mạc; đồng chí Lê Duẩn đọc báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng; đồng chí Phạm Văn Đồng đọc báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu của kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ hai (1976 – 1980) và đồng chí Lê Đức Thọ báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng đã thành công tốt đẹp và thông qua nghị quyết đổi tên Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất trí với các văn kiện Đại hội. 
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương Đảng gồm 102 ủy viên chính thức và 32 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng là Đại hội toàn thắng của sự nghiệp giải phóng dân tộc; là Đại hội tổng kết những bài học lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; là Đại hội thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa.
(Nguồn: Tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam qua các Đại hội và Hội nghị TW, nxb. Lao Động, 2003, tr. 692, 724, 725, 726 và 727).
 
Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IV
Đại hội đại biểu Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IV được tiến hành từ ngày 22 đến 30.10.1986. Về dự Đại hội có 517 Đại biểu thay mặt cho 63.306 đảng viên.
Đại hội đã tiến hành thảo luận góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương; dự thảo báo cáo đề nghị bổ sung và sửa đổi một số điểm cụ thể trong Điều lệ Đảng tại Đại hội lần thứ IV của Đảng cộng sản Việt Nam.
Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tình hình và nhiệm vụ của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Mai Chí Thọ, quyền Bí thư Thành ủy trình bày.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ gồm 58 ủy viên chính thức và 10 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Võ Trần Chí được bầu làm Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IV đã thắng lợi rực rỡ. Đó là thắng lợi của sự đóng góp trí tuệ của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên, công nhân viên, lực lượng vũ trang và nhân dân lao động toàn thành phố.
(Nguồn: Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IV, năm 1986, tr. 5, 163, 164 và 170; Tạp chí xây dựng Đảng, Số 2.2005, tr. 84).
 
Đại hội đảng viên Đảng bộ Lực lượng Thanh niên xung phong lần thứ IV
Đại hội đảng viên Đảng bộ Lực lượng TNXP Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IV diễn ra từ ngày 30 đến 31.03.1989.
Với tinh thần đổi mới và ý thức trách nhiệm trước Đảng và tập thể lao động trong tổ chức TNXP thành phố, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Đảng viên Đảng bộ Lực lượng TNXP thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung thảo luận và nhất trí thông qua: Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Lực lượng TNXP và báo cáo phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của Đảng bộ trong nhiệm kỳ IV (1989 – 1990) và phương hướng đến năm 1995.
Đại hội đảng viên Đảng bộ Lực lượng TNXP thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IV đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 17 đồng chí. Đồng chí Huỳnh Xuân Lũy được bầu làm Bí thư Đảng ủy Lực lượng TNXP. Đồng chí Lê Quang Thung được bầu làm phó Bí thư Đảng ủy Lực lượng TNXP.
(Nguồn: Văn kiện Đại hội Đảng viên Đảng bộ Lực lượng TNXP thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IV – năm 1989, tr. 36, 97, 102 và 105; Kỷ yếu 28 năm xây dựng và trưởng thành Lực lượng TNXP thành phố Hồ Chí Minh, năm 2004, tr. 84).
 
Đại hội đảng viên Đảng bộ Lực lượng Thanh niên xung phong lần thứ V
Đại hội đại biểu Đảng bộ Lực lượng TNXP TP Hồ Chí Minh lần thứ V diễn ra từ ngày 29 đến 31.11.1991.
Qua 2 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương và đầy trách nhiệm, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Lực lượng TNXP thành phố Hồ Chí Minh lần thứ V đã tập trung thảo luận và nhất trí thông qua: Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Lực lượng TNXP trong nhiệm kỳ IV; phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của Đảng bộ nhiệm kỳ V (1991 – 1995).
Đại hội đại biểu Đảng bộ Lực lượng TNXP thành phố Hồ Chí Minh lần thứ V đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 17 đồng chí. Đồng chí Huỳnh Xuân Lũy được bầu lại làm Bí thư Đảng ủy Lực lượng TNXP. Đồng chí Đỗ Phi Hùng được bầu làm phó Bí thư Đảng ủy Lực lượng TNXP.
Đại hội biểu dương tinh thần năng động sáng tạo của toàn thể cán bộ, đội viên và người lao động đã và đang vượt qua mọi khó khăn, thử thách, bám đơn vị, bám sản xuất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.
(Nguồn: Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Lực lượng TNXP thành phố Hồ Chí Minh lần thứ V (vòng 2)– năm 1991, tr. 99, 100, 116; Kỷ yếu 28 năm xây dựng và trưởng thành Lực lượng TNXP thành phố Hồ Chí Minh, năm 2004, tr. 85).
 
Đại hội đảng viên Đảng bộ Lực lượng Thanh niên xung phong lần thứ VI
Đại hội Đại biểu Đảng bộ LL.TNXP TP. Hồ Chí Minh lần thứ VI tiến hành từ ngày 12 đến 13.2.1996. Tham dự Đại hội có 104 đại biểu trên tổng số 105 đại biều được triệu tập.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ LL.TNXP TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ VI; Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ LL.TNXP nhiệm kỳ V, do đồng chí Nguyễn Văn Hoa, Bí thư Đảng uỷ nhiệm kỳ V trình bày.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ LL.TNXP TP. Hồ Chí Minh lần thứ VI đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 17 đồng chí, trong đó có 5 đồng chí Ban Thường vụ. Đồng chí Nguyễn Văn Hoa được bầu lại làm Bí thư Đảng uỷ LL.TNXP, đồng chí Võ Thanh Phong làm phó Bí thư Đảng uỷ Lực Lượng. Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ đội viên TNXP thuộc LL.TNXP TP. Hồ Chí Minh hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức làm chủ, tăng cường xây dựng khối đoàn kết thống nhất, cùng nhau phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ LL.TNXP TP. Hồ Chí Minh lần thứ VI.
(Nguồn: Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ LL.TNXP TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI (1996 – 2000), 2.1991)
 
Đại hội đảng viên Đảng bộ Lực lượng Thanh niên xung phong lần thứ VII
Đại hội Đại biểu Đảng bộ LL.TNXP TP. Hồ Chí Minh lần thứ VII họp từ ngày 22 đến 23-11-2000. Tham dự Đại hội có 120 đại biểu thay mặt cho 239 đảng viên trong toàn Đảng bộ Lực lượng TNXP.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ LL.TNXP TP. Hồ Chí Minh lần thứ VII đã thảo luận sôi nổi và biểu quyết thông qua Báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ LL.TNXP TP. Hồ Chí Minh lần thứ VII.
Đại hội đã nhất trí bầu ra tập thể Ban chấp hành nhiệm kỳ mới tiêu biểu cho trí tuệ, năng lực lãnh đạo của Đảng bộ đúng theo quy định của Điều lệ Đảng, gồm 15 đồng chí, trong đó có 5 đồng chí Ban Thường vụ. Đồng chí Võ Thanh Phong được bầu lại làm Bí thư Đảng uỷ LL.TNXP.
(Nguồn: Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ LL.TNXP TP. Hồ Chí Minh lần thứ VII (nhiệm kỳ 2000 – 2005), 11-2000).
 
Đại hội đại biểu Đảng bộ Lực lượng TNXP Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII nhiệm kỳ 2005-2010
Được tổ chức từ ngày 18-10 đến 20-10-2005 tại Hội trường Trung tâm GDDN & GQVL Nhị Xuân. Trong phiên Đại hội trù bị ngày 18-10-2005, 150 đại biểu đã bầu Đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu và thông qua tổng hợp ý kiến của cơ sở đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội cấp trên và sửa đổi Điều lệ Đảng.
Ngày 19-10-2005, Đại hội chính thức khai mạc, có sự tham dự của các thành viên Tổ công tác số 5 của Thành ủy, đại diện các ban của Thành ủy, các báo, đài thành phố. Đặc biệt có sự tham dự của đồng chí Huỳnh Xuân Luỹ, nguyên Bí thư Đảng ủy Lực lượng TNXP thành phố nhiệm kỳ IV (1989-1991) và nhiệm kỳ V (1991-1996). Đồng chí Nguyễn Thành Tài – Thành uỷ viên, Phó chủ tịch UBND Thành phố thay mặt Thành ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội. Trong ngày làm việc đầu tiên, Đại hội đã thông qua dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2000-2005, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2005-2010, bản tự kiểm của Ban chấp hành Đảng bộ LL TNXP nhiệm kỳ VII, tổng hợp ý kiến đại biểu đóng góp văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII, thảo luận văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ LL TNXP lần thứ VIII.
 Đại hội bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ LL TNXP nhiệm kỳ VIII (2005-2010) gồm 17 đồng chí. Có 5 đồng chí được bầu vào Ban thường vụ Đảng uỷ Lực Lượng và 05 đồng chí được bầu vào Uỷ ban kiểm tra là Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Thị Sen, Nguyễn Công Khánh, Lê Thanh Bình và Phạm Thị Dung. Đại hội cũng đã bầu 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần VIII.
(Nguồn: Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ LL.TNXP TP. Hồ Chí Minh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2000 – 2005))..
Ban biên tập
 

 


CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn