Liên kết website

 

Số lượt truy cập
37594778
Đảng bộ Lực lượng TNXP
Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Lực lượng TNXP năm 2011

      Về tình hình tư tưởng và công tác giáo dục chính trị tư tưởng:

      Đa số cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động an tâm tư tưởng, tin tưởng vào sự phát triển của đơn vị và Lực lượng TNXP, chấp hành tốt nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị, đoàn kết, tích cực hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 
      Đa số học viên tư tưởng ổn định, chấp hành tổ chức kỷ luật đơn vị, tích cực tham gia các hoạt động học tập, lao động và rèn luyện do đơn vị tổ chức.
 
Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX
 
      Ban Thường vụ Đảng ủy Lực lượng TNXP tổ chức triển khai nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ năm 2011 và các văn bản khác như: kết quả Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, tuyên truyền tình hình biển Đông, kết quả chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011 của cả nước, của Thành phố và của Lực lượng TNXP. Tổ chức quán triệt và lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại các trường, trung tâm cai nghiện. Quán triệt và triển khai thực hiện các chương trình hành động của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
 
      Hướng dẫn và tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 81 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 35 năm ngày thành lập Lực lượng TNXP, 36 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước… Duy trì phát hành Bản tin TNXP hàng tháng. Cấp ủy các cơ sở Đảng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Lực lượng TNXP; thực hiện việc mua, đọc báo, tạp chí Đảng; duy trì tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, viên chức, người lao động và đối tượng quản lý.
 
       Về công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên:
      Đảng bộ Lực lượng TNXP có 423 đảng viên, tham gia sinh hoạt tại 8 cơ sở Đảng. Trong năm đã chuyển 01 Chi bộ cơ sở thành Đảng bộ cơ sở; giải thể 01 Chi bộ cơ sở. Tiến hành phân tích chất lượng cơ sở Đảng và đảng viên năm 2010, khen thưởng 11 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền (2008 – 2010). Tổ chức tổng kết công tác kết nạp đảng viên năm 2010 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác kết nạp đảng viên năm 2011; báo cáo góp ý dự thảo quy định thi hành Điều lệ Đảng cho Ban Tổ chức Thành ủy.
 
       Về công tác cán bộ:
      Đã tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2010 đối với các cá nhân là cán bộ lãnh đạo Lực lượng TNXP, hoàn tất việc đánh giá cán bộ đương chức năm 2010, quy hoạch cán bộ dự bị năm 2011 – 2012. Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ban hành các quyết định về cán bộ Đảng và cán bộ quản lý theo phân cấp.
 
       Về công tác kiểm tra, giám sát và bảo vệ chính trị nội bộ:
      Ban Thường vụ Đảng ủy Lực lượng tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2010 và triển khai phương hướng công tác kiểm tra, giám sát năm 2011; thực hiện kiểm tra, giám sát các cơ sở Đảng theo quy định; ban hành Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy Lực lượng TNXP nhiệm kỳ 2010 – 2015. Báo cáo thực hiện Nghị quyết, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng theo quy định.
 
      Triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị về ngăn chặn tình trạng tán phát các loại tài liệu, đơn thư sai trái, mạo danh, nặc danh liên quan đến nhân sự Đại hội lần thứ XI của Đảng; tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện quy định 57-QĐ/TW ngày 03.5.2007 của Bộ Chính trị (khóa X) và Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong thời kỳ đổi mới. Các trường hợp đảng viên đi công tác nước ngoài, tiếp xúc với người nước ngoài đều báo cáo đúng quy định.

 

       Về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở:
      Việc lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong toàn Đảng bộ Lực lượng TNXP đã đi vào nền nếp, góp phần ổn định tư tưởng, xây dựng đơn vị phát triển. Ban chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở Đảng ủy Lực lượng TNXP đã thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại các cơ sở Đảng trực thuộc. 100% các đơn vị cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và Hội nghị người lao động năm 2011.

 

       Về thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí:
      Các cơ sở Đảng tiếp tục thực hiện các nội dung, chương trình hành động của đơn vị thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, trong đó, tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nhiên liệu, điện, văn phòng phẩm và chi phí quản lý.

 

       Về thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:
      Ban Thường vụ Đảng ủy Lực lượng TNXP ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn từ nay đến 2015 và kế hoạch thực hiện trong năm 2011”; ban hành quy định sửa đổi, bổ sung về tiêu chí rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, viên chức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Triển khai phổ biến các chỉ thị của Ban bí thư về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ Lực lượng TNXP và đề nghị Thành ủy khen thưởng 01 cá nhân. Các cơ sở Đảng tiếp tục duy trì kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt Chi bộ, 2 đoàn thể, trong chào cờ đầu tuần.
 
Khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 
      Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Lực lượng TNXP còn xây dựng và triển khai thực hiện chương trình hành động số 06-CTrHĐ/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trong Lực lượng TNXP; tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Lực lượng TNXP mở rộng thông qua báo cáo tổng kết 2 Nghị quyết của Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác quy hoạch cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý…
                                                  
Văn phòng Đảng ủy Lực lượng TNXP
 
            Một số số liệu hoạt động
          - Kết quả phân tích chất lượng cơ sở Đảng và đảng viên năm 2010: 66,67% cơ sở đảng đạt TSVM, 22,22% cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 97,93% đảng viên đủ tư cách.
          - Kết nạp đảng viên mới: 43 người.
          - Phát thẻ đảng: 35 thẻ.
          - Kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần 2: 387 thẻ.
          - Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cho 99,7%  cán bộ, đảng viên.
        - Tuyên truyền về tình hình biển Đông cho 100% đảng viên và 99,32 % cán bộ, viên chức và người lao động tại các đơn vị trực thuộc.
          Khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
          Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX

 

BBT Bản tin

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn