Liên kết website

 

Số lượt truy cập
37582000
Đảng bộ Lực lượng TNXP
Từ Đại hội đến Đại hội (kỳ 7)

 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ V ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng, họp từ ngày 27 đến ngày 31.03.1982, tại Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có 1.033 đại biểu thay mặt cho 1,727 triệu đảng viên hoạt động trong 35.141 đảng bộ cơ sở trong cả nước.

      Đại hội đã nghe đồng chí Lê Duẩn, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng trình bày Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa IV.

      Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm 116 ủy viên chính thức và 36 ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương khóa V đã bầu Bộ Chính trị gồm 15 đồng chí, trong đó có 02 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Lê Duẩn được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

      Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng là kết quả của một quá trình làm việc nghiêm túc, tập hợp ý kiến của toàn Đảng để đề ra phương hướng nhiệm vụ nhằm giải quyết những vấn đề gay gắt, nóng bỏng đặt ra của cách mạng Việt Nam. Đại hội đánh dấu bước trưởng thành của Đảng ta trong việc thực hiện vai trò lãnh đạo sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa trên cả nước, thể hiện sự tìm tòi, tổng kết thực tiễn để đề ra hướng đi sát hợp với điều kiện cụ thể của đất nước đang ở chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

 (Nguồn: Tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam qua các Đại hội và hội nghị TW, NXB. Lao Động, 2003, tr. 817, 818, 870, 871 và 872).

 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

      Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam họp tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 15 đến ngày 18.12.1986. Dự Đại hội có 1.129 đại biểu thay mặt cho gần 1,9 triệu đảng viên.

      Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Linh, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V đọc Diễn văn khai mạc Đại hội. Đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V đọc Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng chí Võ Văn Kiệt, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V đọc Báo cáo Phương hướng, mục tiêu chủ yếu phát triển kinh tế, xã hội trong 5 năm (1986 –1990).

      Để lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI gồm 124 ủy viên chính thức và 49 ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương khóa VI đã bầu Bộ Chính trị gồm 13 ủy viên chính thức và 1 ủy viên dự khuyết, bầu Ban Bí thư gồm 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Các đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ được giao trách nhiệm là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

      Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng đã hoạch định đường lối đổi mới toàn diện, sâu sắc và triệt để. Đó là sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng và toàn dân và cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của Đảng trước đất nước và dân tộc. Đường lối do Đại hội VI đề ra thể hiện sự phát triển tư duy lý luận, khả năng tổng kết và tổ chức thực tiễn của Đảng, mở ra thời kỳ mới của sự nghiệp cách mạng nước ta trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

 (Nguồn: Tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam qua các Đại hội và hội nghị Trung ương, nxb. Lao Động, Hà Nội, 2003, tr. 983, 1047, 1049 và 1050).

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ V

      Đại hội đại biểu Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần thứ V được tiến hành từ ngày 22 đến ngày 26.10.1991.

      Về dự Đại hội có 492 Đại biểu thay mặt cho 78.400 đảng viên.

      Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tình hình và nhiệm vụ của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Võ Trần Chí, Bí thư Thành ủy trình bày.

      Đại hội đại biểu Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần thứ V đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 51 ủy viên chính thức và 10 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Võ Trần Chí được bầu lại làm Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.

      Đại hội đại biểu Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần thứ V đã thắng lợi rực rỡ. Đại hội đã khẳng định quyết tâm không gì lay chuyển nổi của Đảng bộ và nhân dân Thành phố là kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa, con đường do Bác Hồ, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.

 (Nguồn: Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần thứ V, năm 1991, tr. 5, 179, 186 và 198; Tạp chí xây dựng Đảng, Số 2.2005, tr. 84).

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ VI

      Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ VI họp từ ngày 8 đến ngày 11.5.1996. Tham dự Đại hội có 395 đại biểu chính thức thay mặt cho trên 85.000 đảng viên của 2.265 tổ chức cơ sở đảng.Đại hội đã thảo luận sôi nổi và nhất trí thông qua Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa V và phương hướng phấn đấu từ nay đến hết năm 2000 – năm kết thúc thế kỷ XX để bước vào thế kỷ XI, do đồng chí Võ Trần Chí, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ trình bày.

      Đại hội đại biểu Đảng bộ TP  Hồ Chí Minh lần thứ VI đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 51 đồng chí, trong đó 13 đồng chí trong Ban Thường vụ Thành uỷ. Đồng chí Trương Tấn Sang được bầu làm Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh.

      Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trong không khí dân chủ, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP  Hồ Chí Minh lần thứ VI đã kết thúc thắng lợi.

 (Nguồn: Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ VI, 5.1996).

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ VII

      Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ VII họp từ ngày 19 đến ngày 23.12.2000. Tham dự Đại hội có 399 đại biểu chính thức thay mặt cho 101.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh. Đại hội đã thảo luận sôi nổi và nhất trí thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh khóa VI do đồng chí Bí thư Thành ủy trình bày tại Đại hội.

      Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ VII đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 51 đồng chí, trong đó 13 đồng chí trong Ban Thường vụ. Đồng chí Nguyễn Minh Triết được bầu làm Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

      Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trong không khí dân chủ và tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam TP Hồ Chí Minh lần thứ VII đã hoàn thành chương trình làm việc và kết thúc tốt đẹp.

  (Nguồn: Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ VII, 12-2000)

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ VII (NHIỆM KỲ 2005 - 2010)

      Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2005 – 2010) diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9.12.2005. Có 400 đại biểu chính thức, thay mặt cho 125.329 đảng viên trong toàn Đảng bộ Thành phố tham dự Đại hội. Đồng chí Nông Đức Mạnh – Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã tham dự và chỉ đạo Đại hội.

      Đại hội đã thảo luận và thông qua dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VII, Báo cáo tổng hợp ý kiến Đảng bộ Thành phố đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội X của Đảng, Báo cáo tổng hợp ý kiến của đảng viên, cán bộ, nhân dân đóng góp dự thảo Báo cáo chính trị Thành phố.

      Đại hội đã thảo luận, dân chủ đề cử, lựa chọn và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII gồm 59 đồng chí; Ban Thường vụ Thành ủy khóa VIII gồm 15 đồng chí, đồng chí Nguyễn Minh Triết được bầu làm Bí thư, Phó Bí thư là các đồng chí: Lê Hoàng Quân, Lê Thanh Hải, Phạm Phương Thảo. Đại hội cũng đã bầu ra đoàn đại biểu gồm 25 đại biểu chính thức, đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng và ý chí của Đảng bộ và nhân dân Thành phố đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

(Nguồn: Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII, 12.2005).

Ban biên tập

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn